Záruční podmínky HEWLET PACKARD

 • Firma CDC ručí za to, že tiskárna byla před prodejem řádně a důkladně přezkoušena a její vlastnosti odpovídají schváleným technickým podmínkám, jakož i příslušným normám ES, případně ČSN.
 • Za předpokladu, že bude tiskárna používána a obsluhována podle návodu k obsluze, poskytuje firma CDC na tiskárny záruku 12 měsíců.
 • Podmínkou záruky je nepřekročení maximálního měsíčního výkonu, tiskárna musí být zatěžována rovnoměrně. Záruku lze na základě zvláštní dohody rozšířit, nebo nahradit smlouvou o údržbě, záručním a pozáručním servisu.
 • Na příslušenství tiskáren se poskytuje záruka 12 měsíců.
 • Díly podléhající běžnému opotřebení nejsou součástí záruky.
 • V době záruky firma CDC bezplatně odstraní všechny vady výrobku, zaviněné chybami materiálu nebo chybnou montáží. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.
 • Počet stran natištěných na jednu náplň toneru nemůže být předmětem reklamace.
 • Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení uživatelem.
 • Za záruční opravu se nepovažuje běžné vyčištění a údržba přístroje související s běžným provozem.
 • Kupující bere na vědomí, že smí v tiskárně používat pouze originální spotřební materiál. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození stroje, které nebude uznáno v rámci záruky.
 • Kupující bere na vědomí, že lze tisknout pouze na papír, folie či samolepicí etikety, které snesou teplotu min. 200OC a odpovídají technické specifikaci papíru dle příslušné uživatelské příručky. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození stroje, které nebude uznáno v rámci záruky.

Uživatel ztrácí nárok na záruční opravy, pokud jsou zjištěné vady zapříčiněny:

 1. nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodu k obsluze.
 2. používáním výrobku v nesprávném prostředí, jiném, než je uvedeno v provozních podmínkách v návodu k obsluze.
 3. mechanickým poškozením při manipulaci s výrobkem, jakož i nevhodnými zásahy do přístroje, pokud k tomu uživatel nebyl zmocněn firmou CDC.
 4. živelnou katastrofou. Riziko poškození zařízení přechází na uživatele okamžikem převzetí.

Standardní reakce na závadu je 24 hodin od nahlášení poruchy, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak. Při ohlášení poruchy sdělte, prosím, typ zařízení, druh závady, jméno zodpovědného pracovníka, telefonní spojení a přesnou adresu, kde je zařízení umístěno.

Servisní středisko na tiskárny v Praze a v Brně. Uživatel hradí dopravu do servisního střediska a zpět.

© 2014 | Portál CDC Data s.r.o. | opravy.cdc.cz | Dispečink: 777 666 996